Algemene Voorwaarden

Artikel 1         Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument B2B of B2C voor de op de markt gebracht producten of diensten.
 1. Wij bieden diensten aan in EU – USA – Midden Oosten – Azië
 1. Om een bestelling / advertentie te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling / advertentie door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling / advertentie geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze weigeren.
 1. Het plaatsen van een bestelling / advertentie op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 1. Als je online bestelt / adverteert, bezorgen we je bovendien samen met de bestelling / advertentie een bevestiging en een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 1. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 1. horzzes.com engageert zich conform de privacywetgeving tot strikte geheimhouding van database-informatie (in casu relatiegegevens) van haar klanten die door de klant zelf beschikbaar gesteld wordt. Een volledigere privacyverklaring is te raadplegen op www.horzzes.com
 1. horzzes.com zal niet toelaten dat de inhoud van advertenties enige vorm van seksueel, pornografisch getinte aard, of terroristische, extremistische, haat of geweld boodschappen dragen. Deze zullen door team horzzes gemonitord worden en verwijdert.

 

Artikel 2         Ons Aanbod en jouw bestelling / advertentie

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod op de producten en diensten.
 1. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 1. Je bestelling / advertentie is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling / advertentie bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling / advertentie. Bestellingen / advertenties zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 1. Om een advertentie aan te kopen, geef je je contactgegevens in, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling / advertentie met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 3         Herroepingsrecht

 1. Als je advertentie diensten bij ons koopt, heb je gedurende 4 dagen vanaf de publicatiedatum het recht om te beslissen dat je de advertentie niet wil behouden. Je kan je bestelling / advertentie dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden stopzetten. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling / advertentie annulering hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan door overschrijving op uw bankrekening.
 1. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@horzzes.com. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 

FORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: Horzzes.com  Nekkershole 12/3 – 2530 Boechout  – info@horzzes.com

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

 

Artikel 4         De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de wetgeving of BTW-tarieven.
 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

Artikel 5         Betaling

 1. Wij aanvaarden enkel betaling via de betaalmodules op onze website.
 1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 6         Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze diensten conform zijn aan je bestelling / advertentie en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.
 1. Bovendien ligt de inhoud van de bestelling / advertentie die je plaatst volledig ten laste van de klant. Horzzes.com kan nooit verantwoordelijk zijn voor de inhoud die hun klanten op de site adverteren.
 1. Alle publicatie in strijd met wetgeving tegen haat, rascisme, erotiek e.d. (niet limitatieve opsomming) zullen wij ten allen tijde monitoren en onmiddellijk verwijderen.

Artikel 7         Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 1. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 8      Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 9       Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via mail@horzzes.com. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. 
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Artikel 10         Identiteit van de verkoper

GT Business bv – Nekkershole 12/3 – 2530 Boechout – Antwerpen – Belgie

Mailadres: mail@horzzes.com – Telefoon: +32 473 233 077

Ondernemingsnummer:BE 0740.542.342